ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Reklamacje

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, a także mając na uwadze ochronę interesów naszych Klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, firma Carefleet S.A. opracowała procedurę składania reklamacji, która ma na celu przyśpieszenie i zwiększenie efektywności działań związanych z rozpatrywaniem złożonych przez Państwa wniosków.

Reklamacje kierowane przez osoby prawne

W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Carefleet S.A. prosimy o kontakt z Państwa opiekunem (Account Manager). Opiekun, we współpracy z innymi, właściwymi w danej sprawie pracownikami Carefleet, podejmie wszelkie czynności niezbędne dla niezwłocznego rozwiązania problemu. 

Reklamacje mogą Państwo kierować do nas także drogą telefoniczną (+48 71 377 77 00).

Reklamacje kierowane przez konsumentów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, wspólników spółek jawnych

W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Carefleet S.A. mogą Państwo złożyć reklamację w każdej naszej jednostce obsługującej Klientów, tj.:

  • w siedzibie Carefleet S.A. we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław;
  • w oddziale Carefleet S.A. w Poznaniu, Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań;
  • w oddziale Carefleet S.A. w Katowicach, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice;
  • w oddziale Carefleet S.A. w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa.

Reklamacja może być złożona:

1. W formie pisemnej – osobiście, w miejscach wskazanych w ust. 2 powyżej lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
2. Ustnie – telefonicznie (+48 71 377 77 00) lub osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w miejscach wskazanych powyżej;

Carefleet rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi, Carefleet przekaże Klientowi informacje w których:

1. Wyjaśni przyczynę opóźnienia;
2. Wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3. Określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.