Zdanie auta

Czas zdania pojazdu to ważny moment kończący użytkowanie samochodu. Przeczytaj uważnie poniższe treści, aby mieć pewność, że zdanie auta nastąpi prosto i szybko. 

Pamiętaj!

Aby uniknąć obowiązku zakupu kolejnej polisy ubezpieczeniowej, sugerujemy zwrot pojazdu najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania ubezpieczenia.

Przed zdaniem samochodu powinien być on odpowiednio przygotowany do procesu przekazania:

 • Wszystkie szkody w zwracanym pojeździe powinny zostać naprawione przed przekazaniem auta. W przypadku wystąpienia w pojeździe szkód nienaprawionych, niezależnie od statusu zgłoszenia (szkoda zgłoszona prawidłowo, zgłoszona nieprawidłowo bądź szkoda niezgłoszona), Korzystający zostanie obciążony kosztami ich naprawienia zgodnie ze sporządzoną ekspertyzą techniczną. Pomocniczym dokumentem, przybliżającym kryteria oceny uszkodzeń, jest „Przewodnik zwrotu pojazdów” wydany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. 
 • Samochód powinien zostać zwrócony ze wszystkimi wydanymi kompletami kluczy (wraz z pilotami do alarmu), dowodem rejestracyjnym, oryginałem dokumentu potwierdzającego zawarcie aktualnej umowy ubezpieczenia OC oraz dokumentami serwisowymi (książką serwisową, instrukcją obsługi, kartami kodowymi).
 • Wnętrze pojazdu powinno być czyste.
 • Samochód powinien być umyty w celu przeprowadzenia szczegółowych oględzin stanu nadwozia. W przypadku stwierdzenia przez eksperta, że stan pojazdu uniemożliwia dokonania dokładnych oględzin, na protokole zdawczo-odbiorczym zostanie odnotowana informacja potwierdzająca ten fakt – „Pojazd zabrudzony, brak możliwości dokonania szczegółowych oględzin”.
 • Pojazdy nieprzygotowane do odbioru zostaną opisane dopiero po ich umyciu, w terminie wyznaczonym przez Carefleet.
 • Rzeczy prywatne niestanowiące wyposażenia samochodu powinny zostać zabrane przed rozpoczęciem oględzin pojazdu.

Dla Twojej wygody możesz wybrać miejsce przekazania auta:

 • Magnice (koło Wrocławia), Centrum Sprzedaży Poleasingowej EFL ul. Europejska 2
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
 • Ożarów Mazowiecki, Citirent, ul. Poznańska 161
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Informacje dodatkowe:

 • Samochód odbierany jest protokołem zwrotu pojazdu, przez osobę uprawnioną do odbioru.
 • Stwierdzone uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu są odnotowane na protokole zwrotu pojazdu.
 • Odbiór samochodu trwa ok. 30 min.
 • Przekazujący pojazd ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych ze zwrotem pojazdu. Jeżeli Przekazujący nie skorzysta z tego prawa nie może wnosić zastrzeżeń co do poczynionych ustaleń.
 • Po zakończeniu umowy dokonywane jest jej rozliczenie, które może obejmować:
  • ewentualne braki w dokumentacji i wyposażeniu samochodu
  • przekroczenie zakontraktowanego przebiegu
  • nieterminowy zwrot pojazdu
  • obciążenia z tytułu ponadnormatywnego zużycia pojazdu. Podstawą w tym zakresie jest ekspertyza techniczna sporządzona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, oględzin pojazdu oraz wyceny stwierdzonych szkód dokonanej przez eksperta.
 • Przewodnik Zwrotu Pojazdów PZWLP pełni funkcję pomocniczą, przybliża kryteria oceny uszkodzeń znajdujących się na pojeździe. Decydującą rolę w zakresie kwalifikacji uszkodzeń jako normatywnych/ponadnormatywnych pełni jednak wycena wykonana przez eksperta.