ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Słowniczek

Czynsz

Należy przez to rozumieć wynagrodzenie pieniężne należne Leasingodawcy na podstawie Umowy Leasingu.

Dostawca / Sprzedawca

Należy przez to rozumieć zbywcę pojazdu, określonego w Umowie Leasingu.

Producent

Należy przez to rozumieć osobę lub przedsiębiorstwo produkujące pojazd.

Karta serwisowa

Należy przez to rozumieć indywidualnie przypisaną do każdego pojazdu kartę, służącą jego identyfikacji, uprawniającą Leasingobiorcę do korzystania z obsługi serwisowej pojazdu.

Leasingobiorca

Należy przez to rozumieć korzystającego, w znaczeniu określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Leasingodawca

Należy przez to rozumieć finansującego, w znaczeniu określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pojazd

Należy przez to rozumieć samochód będący przedmiotem leasingu.

Tabela Opłat i Prowizji

Należy przez to rozumieć obowiązującą u Leasingodawcy tabelę, określającą wysokość Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Leasingodawcę za czynności związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy Leasingu.

Umowa Leasingu

Należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej między Leasingodawcą a Leasingobiorcą.

Ponadnormatywne zużycie pojazdu

Należy przez to rozumieć zużycie pojazdu lub jego poszczególnych elementów w sposób odbiegający od akceptowalnych uszkodzeń, wynikających z codziennego normatywnego użytkowania pojazdu. Podstawą jest w tym zakresie ekspertyza techniczna sporządzona na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego, oględzin pojazdu oraz wyceny stwierdzonych szkód dokonanej przez eksperta.

Nadprzebieg

Należy przez to rozumieć przekroczenie zakładanego w umowie na dany pojazd limitu przejechanych kilometrów. Konsekwencją przekroczenia ustalonego limitu jest naliczanie przez finansującego opłaty za każdy przejechany kilometr powyżej ilości ustalonej w umowie.

Szukasz nowego samochodu?